Súng hàn Lincoln

Thông tin sản phẩm

Súng hàn Lincohn

Súng hàn Lincoln

 

NoPART NUMBERDESCRIPTIONUNIT
1Equivalent tipContact Tip .045 KP15HFC-45 pcs
2KP15HFC-116Contact Tip 1/16pcs
3KP55SWGas Diffuserpcs
4KP25CT-62Gas Nozzlepcs
5KP35CTInsulatorpcs
6KP1697-045CDrive Roll Kitpcs
7KP1697-1/16CDrive Roll Kitpcs
8K598-7Magnum Gunpcs
9K613-1Connector Kitpcs
10KP2744-045Contact Tippcs
11KP2744-116Contact Tippcs
12KP2746-1-B25Gas Diffuserpcs
13KP2742-1-50R-B25Gas Nozzlepcs
14KP2773-2-B25Insulatorpcs
15KP1696-045SDrive Roll Kitpcs
16KP1696-1/16SDrive Roll Kitpcs
17K2652-1Magnum Gun 350 Pro pcs
18K586-1Adjustable Gas Kitpcs
19K466-10Connector Kitpcs