Giới thiệu về HOLMATRO

GIỚI THIỆU VỀ HOLMATRO
Holmatro, được thành lập tại Hà Lan vào năm 1967, ban đầu được giao dịch trong các công cụ thủy lực áp suất cao cho ngành công nghiệp đóng tàu.
Ngày nay Holmatro thiết kế, phát triển, sản xuất và cung cấp thiết bị và các hệ thống được sử dụng để cứu hộ, chiến thuật công nghiệp và đặc biệt hoạt động trên toàn thế giới thủy lực. Holmatro chiến lược, sản phẩm và dịch vụ nhằm mục đích giúp khách hàng thành công trong việc làm chủ sức mạnh mà họ cần.
DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP
Phạm vi sản phẩm rộng rãi các công cụ công nghiệp bao gồm xi lanh thủy lực, công cụ nâng, dụng cụ cầm tay, máy bơm thủy lực, các thành phần hệ thống, thủy lực ứng lực và cánh quạt. Tất cả các công cụ được thiết kế để tạo ra và kiểm soát quyền lực chính xác trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau, chẳng hạn như đóng tàu, vận tải hạng nặng, bảo dưỡng, hóa dầu, ngoài khơi, xây dựng và lắp đặt, khai thác mỏ và xây dựng.

Bên cạnh đó Công cụ công nghiệp, Holmatro cũng cung cấp:
• Giải pháp công nghiệp;
• Dụng cụ cắt công nghiệp;
• Công cụ đúc;
• Công cụ phương tiện cứu nạn;
• Công cụ ứng cứu khẩn cấp cứu hộ;
• Tactics đặc biệt:
Khái quát cho tất cả các sản phẩm Holmatro là kiểm soát sức mạnh to lớn. Bạn phải có khả năng dựa vào đó để mọi ứng dụng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Để đảm bảo điều này, bảo trì thường xuyên và certifi cation định kỳ là cần thiết; cũng như việc sử dụng thận trọng và an toàn của các thiết bị thủy lực của bạn. Làm việc một cách an toàn không chỉ là hiệu quả hơn mà còn góp phần vào việc tăng tuổi thọ của các công cụ. Các công cụ có chất lượng cao và rất bền, nhất là vì các chương trình dịch vụ phong phú của chúng tôi.

KÍCH THỦY LỰC HOLMATRO

Các sản phẩm Holmatro bao gồm hơn 100 xi lanh khác nhau trong 10 loại khác nhau và 4 loại khác nhau trở lại. Một lời giải thích ngắn gọn về các kiểu trả về tiêu chuẩn và mô hình này sẽ được đưa ra dưới đây.
kiểu trả về khác nhau

Trọng lực trở lại – Return of the pit tông bằng phương tiện của tải hoặc một lực lượng bên ngoài.
Hỗ trợ trở lại – Return of the pit tông bằng phương tiện của một mùa xuân tích hợp trong xi lanh.
 Thủy lực trở lại – Return of the pit tông bằng phương tiện của áp lực thủy lực. Xi lanh trong đó pít tông thủy lực mở rộng và lợi nhuận cũng được gọi là ‘đôi diễn xuất’ xi-lanh.
Các loại xi lanh khác.

image001

  1. Multi Purpose cylinders – spring return
  2. Aluminium cylinders – spring return & hydraulic return
  3. Flat cylinders – spring return
  4. Short Stroke cylinders – spring return
  5. Telescopic cylinders – gravity return
  6. High Tonnage cylinders – gravity return & hydraulic return
  7. Locknut cylinders – gravity return & hydraulic return
  8. Construction cylinders – hydraulic return
  9. Hollow Plunger cylinders – gravity return, spring return & hydraulic return
  10. Pulling cylinders – spring return & hydraulic return


Cortexi Overview Frontal Cortex Insights Executive Center of the Brain Brain's Famous Director Cortexi Brain Director Cortexi and Frontal Cortex Relationship Brain's Leading Character Brain's Command Center Executive Hub of Cognitive Control Maestro of Cognitive Governance Cortexi Frontal Cortex Info Frontal Cortex Leading Character Cortexi Brain's Command Cognitive Governance Maestro Cortexi Brain's Command Center Detail Unraveling Mind's Mysteries Deciphering the Maestro of the Mind Cortexi's Cognitive Symphony Journey into Cognitive Mastery Frontal Cortex's Rule Over Cognition Empower Your Cryptocurrency Trading Revolutionizing Cryptocurrency Trading Unlocking Cryptocurrency Trading Future Empowering Your Cryptocurrency Journey Redefining Your Cryptocurrency Strategy Revolutionizing Your Cryptocurrency Trading Redefining Cryptocurrency Trading Cryptocurrency Trading Revolution Cryptocurrency Trading for Today's Investors Transforming Cryptocurrency Trading Revolutionize Your Cryptocurrency Trading Redefine Cryptocurrency Trading Cryptocurrency Trading Experience Modern Cryptocurrency Trading Today's Cryptocurrency Trading Enhancing Your Trading Journey Mastering Cryptocurrency Trading Amplifying Trading Proficiency Revolutionizing Trading Strategy Maximizing Trading Potential Unlocking Power with Quantum AI Revolutionizing Trading with Quantum AI Unlocking Cryptocurrency Potential with AI Quantum AI's Cryptocurrency Revolution Exploring Quantum AI's Platform Redefining Trading for Modern Investor Power of Quantum AI in Trading Empowering Traders with Quantum AI Advanced Technology in Quantum AI Unlocking Trading Potential with AI Quantum AI for the Modern Investor Quantum AI Unlocking Trading Power Quantum AI Revolution Cryptocurrency and Quantum AI Quantum AI Advanced Tech Quantum AI in Crypto Trading AI in Crypto Trading Redefining Crypto with AI Quantum AI Elevating Traders Pioneering Crypto Trading Trusted Local Locksmith Trusted Partner for Locksmith Services Unlocking Peace of Mind with Locksmith ZipLocksmith's Trusted Services Empowering Security with ZipLocksmith Trusted Security Solutions Unlocking Security Solutions Peace of Mind Security Solutions Secure and Trusted Locksmith Services Unlocking Locksmith Services ZipLocksmith Security Partner Reliable Locksmith Solutions Trusted Security by ZipLocksmith Trusted Locksmith Services Overview ZipLocksmith's Trusted Security Shielded Solutions in Locksmith Services Fortify Your Safety with ZipLocksmith Guardian of Access ZipLocksmith Securing Your World with Locksmith Keys to Protection ZipLocksmith