(English) Electrically Operated Hydraulic Puncher E55-0619

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).