(English) Portable double-acting hydraulic puncher HS06-1322

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).