(English) Nitto Kohki Magnetic Drilling Machine- Model A-100

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).