(English) Portable magnetic base drilling machine WOJ-3200

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).