(English) Portable single-acting hydraulic puncher HA06-1322

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).