(English) Super Kelen S-250

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).