Các module đầu cuối hệ bơm bùn Mud Pump

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các module đầu cuối hệ bơm bùn- Mud Pump Fluid Ends.

Fluid End Modules

  • Valve-Over-Valve OEM: 5,000 PSI

Các module đầu cuối hệ bơm bùn

  • Two Piece L-Shaped: 7,500 PSI

Các module đầu cuối hệ bơm bùn

Suction & Discharge Manifolds

  • 5,000 & 7,500 PSI

Các      Các module đầu cuối hệ bơm bùn

OEM and HPQC Valve Covers

Các module đầu cuối hệ bơm bùn