Đo Lường Điều Khiển

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các hệ thống đo lường điều khiển trên giàn khoan

Rig Monitoring

  • Drilling & Fluid System Parameters
  • Recording & Reporting

Đo Lường Điều Khiển

Deadline Anchors

  • Hercules Distributor

Đo Lường Điều Khiển

Ton Mile Indicators

Đo Lường Điều Khiển

Custom Drillers Cabin and Winch Houses

Đo Lường Điều Khiển

Crown-out/Floor-out protection

CCTV’s

Đo Lường Điều Khiển