Cùm đơn

Cùm đơn  – Dùng trong lắp dựng giàn giáo có ống thép đường kính F48.3 mm với dầm – Chất […]