(English) Portable single-acting hydraulic puncher HA07-1624

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).