https://easternsea.com.vn/khop-noi-nhanh-nitto/khop-noi-nhanh-khi-nen/

(English) ROTARY PLUG

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) ROTARY LINE CUPLA

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) PURGE PLUG

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

(English) PLUG HI CUPLA

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).