Đầu báo nhiệt dây

Đầu báo nhiệt dây LD 40 sử dụng để giám sát điều kiện cháy (quá nhiệt) trong khu vực không […]